Algemene voorwaarden Bergvital

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Bergvital;
 2. Dag: kalenderdag;
 3. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of Bergvital in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktermijn af te zien van de overeenkomst op afstand;
 5. Bergvital (de rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt);
 6. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij een door Bergvital gebruikt systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Artikel 2 – Gegevens Bergvital

Bergvital
Website: www.bergvital.nl
Contact: E-mail: info@Bergvital.nl
KvK nummer: 66247764
BTW nummer: NL 162851376 B01
IBAN: NL 58 RABO 0310 615127

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Bergvital en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Bergvital en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten is de tekst van deze algemene voorwaarden voor de consument beschikbaar op de website van Bergvital, www.bergvital.nl.
 3. De tekst van deze algemene voorwaarden is voor de consument in PDF ter beschikking zodat deze op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Alle aanbiedingen van Bergvital zijn vrijblijvend, in de Nederlandse taal en geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid.
 2. De producten van Bergvital zijn producten in de categorie gezondheid & welzijn en met nadruk geen medicijnen & geneesmiddelen.
 3. De Zirbenolie van Bergvital is een pure geur- en werkzame stof verspreidende etherische olie. De olie mag niet direct worden ingenomen en is ook niet geschikt om aan te brengen op het lichaam.
 4. Alle prijzen van de producten op de website zijn exclusief verzendkosten tenzij anders vermeld. De verzendkosten bedragen € 4,95- per bestelling en staan op de website vermeld onder veel gestelde vragen. Indien verzendkosten anders zijn dan op de website vermeld wordt dit apart overeengekomen.
 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Bergvital gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Bergvital niet.
 3. Het aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft met name: de prijs inclusief belastingen; de kosten van aflevering; de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen; de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst; de termijn voor aanvaarding van het aanbod.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Bergvital langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt zorgt Bergvital voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Bergvital daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Bergvital kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Bergvital op basis hiervan goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is Bergvital gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 6 – Herroeping

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument een herroepingsrecht gedurende veertien dagen. Deze termijn gaat in zodra het product door de consument of een door de consument aangewezen derde is ontvangen.
  1. Binnen deze periode moet een product, in originele staat en met originele toebehoren en originele verpakking, worden teruggestuurd. De consument dient zelf de portokosten voor het terugsturen te betalen.
  2. Voor retourneren per post dient u de bij uw product meegeleverde kopie van de bestelbon bij de retourzending bij te voegen.
  3. Verzending is altijd voor rekening en risico van de verzender. Tevens dient de verzender het pakket degelijk te verpakken en voldoende te frankeren.
 2. De consument dient het te retourneren product uiterlijk binnen veertien dagen na ontvangst te hebben verzonden per post aan Bergvital; verzendadres: Bergvital, Wilgenlaan 72, 6921HJ Duiven.
 3. Tijdens de termijn van herroeping zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de consument het product wenst te behouden. Indien de consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal de consument het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Bergvital retour zenden.
 4. Bij gebruik van het te retourneren product vindt er een waardevermindering plaats. De consument is hiervoor en voor de vergoeding hiervan verantwoordelijk. In het geval dat een gebruikt product geretourneerd wordt stelt Bergvital de waardevermindering door gebruik vast en zal dit op het te retourneren bedrag inhouden.
 1. Indien de consument gebruik maakt van retourneren komen de verzendkosten voor zijn/haar rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Bergvital dit bedrag uiterlijk binnen dertig dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
 3. Bergvital kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten;
  1. indien Bergvital dit duidelijk in het aanbod, voorafgaand aan de overeenkomst, heeft vermeld.
  2. als de consument zich niet aan de gestelde voorwaarden in dit artikel heeft voldaan.
 4. Uitsluiting van het herroeping van producten is mogelijk voor producten:
  1. die door Bergvital tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument (zogenoemd maatwerk)
  2. die door Bergvital speciaal voor de klant besteld zijn en niet behoren tot de voorraadartikelen van Bergvital zoals aangeboden op de website (www.Bergvital.nl);
  3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  4. die snel kunnen bederven of verouderen;

Artikel 7 – De prijs

1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 8 – Conformiteit

 1. Bergvital staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. De producten van Bergvital zijn producten in de categorie gezondheid & welzijn en met nadruk geen medicijnen & geneesmiddelen.
 3. De Zirbenolie van Bergvital is een pure geur- en werkzame stof verspreidende etherische olie. De olie mag niet direct worden ingenomen en is ook niet geschikt om aan te brengen op het lichaam.

Artikel 9 – Levering en uitvoering

 1. Bergvital zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen van bestellingen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Bergvital kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Bergvital er naar streven geaccepteerde bestellingen in 1 dag na overeenkomst doch uiterlijk binnen dertig dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Genoemde levertijden gelden niet als fatale termijn.
 4. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan zo spoedig mogelijk doch uiterlijk dertig dagen nadat hij/zij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 5. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Bergvital het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Bergvital is zo nodig gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten voor verzending hiervan worden door Bergvital gedragen.
 7. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Bergvital zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending van vervangende producten zijn voor rekening van Bergvital.
 8. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Bergvital tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Bergvital bekend gemaakte vertegenwoordiger van de consument, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 10 – Betaling

 1. Betaling van een bestelling dient door de consument altijd vooraf te geschieden, door middel van betaling via IDeal (of andere elektronische betalingsmogelijkheid voor zo ver beschikbaar op de website). Betaling via een overboeking kan alleen op verzoek via e- mail info@bergvital.nl en vooruit op de bankrekening van Bergvital.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Bergvital te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft Bergvital behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 11 – Klachten

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven per e-mail (info@bergvital.nl) worden ingediend bij Bergvital nadat de consument gebreken heeft geconstateerd.
 2. Bij Bergvital ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Bergvital binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 12 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de consument en Bergvital waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.

Artikel 13 Aanvullende of afwijkende bepalingen

1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen voorafgaand aan de overeenkomst schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.